SAVinci – vedecká kaviareň

Jedným z formátov, ktoré sa predstavia na Visegrad stagi bude aj vedecká kaviareň SAV inštitútu. Pripravili si tému: Archeológia, Nové objavy vo výskume kniežacej hrobky v Poprade a včasnostredovekých hradísk na Slovensku.

One of the format that will be presented in Visegrad stage is science cafe of SAV institute. They prepared a theme: Archeology, New discoveries in investigation of countship tomb in Poprad and early mediaeval hillfort in Slovakia.

nedame obr 2 Bojna_plaketa1

obr 2 brana virtualna rekonstrukcia

obr 5 nákončie meča